K2

K2 - Ứng dụng đem đến hiệu quả thiết thực

Đơn giản hoá các quy trình phức tạp để đưa doanh nghiệp tiến xa hơn!

Dùng K2 để:

Xây dựng (Build)

Trao quyền (Empower)

Kiểm soát (Control)

Phát triển và triển khai ứng dụng quản lý quy trình thật nhanh chóng

Trao quyền cho đội ngũ và tối đa hoá khả năng của nguồn lực

Kiểm soát tốt nhất các quy trình (process) và luồng công việc (workflow)

Copyright © 2020 iziCloud - A division of INNMA